Om Föreningen

Om föreningen

Många barn med funktionshinder upplever ett utanförskap till följd av bristande tillgänglighet vid fritidsaktiviteter. Många förhindras att delta i aktiviteter som de rent praktiskt skulle kunna utföra. Detta kan bero såväl på bristande anpassning av lokalerna, exempelvis att aktiviteterna utförs i en källarlokal då detta är det enda som finns att tillgå, som att utformningen av själva aktiviteten i sig inte är individanpassad. Detta resulterar i att barn med funktionshinder ofta är begränsade till enstaka aktiviteter som är utformade enbart för deras funktionshinder. Följden av detta blir att fokus återigen ligger på hindret istället för på barnets styrkor, samtidigt som det bidrar till en ökad exkludering.
Genom innovativa events och aktiviteter ämnar vi genom denna verksamhet ge barn med funktionshinder möjligheten att se sig själva som en del i ett större sammanhang. Vi arbetar för att förena barn över funktionshindergränserna i syfte att öka känslan av gemenskap och delaktighet, samt tänja på gränserna för vad som faktiskt är möjligt inom det individuella barnets förmåga. Aktiviteterna är också på sikt ägnade att öka medvetenheten kring olika funktionshinder i samhället i stort, samt hos beslutsfattare i synnerhet.